Szczegółowe zasady rekrutacji na Studia doktoranckie fizyki

Zgodnie z zapisami Uchwały nr 26/2015 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii z dnia  17 lutego 2015 r., od roku akademickiego 2015/2016 obowiązują następujące zasady rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie fizyki.

Limit miejsc

Limit miejsc wynosi 20, w tym 10 miejsc ze stypendium doktoranckim. Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

 • 10 miejsc – Instytut Fizyki Doświadczalnej (5 miejsc ze stypendium doktoranckim)
 • 10 miejsc – Instytut Fizyki Teoretycznej (5 miejsc ze stypendium doktoranckim)

Zasady przyjęć

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny) lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”
 • uzyskała zgodę samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej w czasie studiów doktoranckich,
 • pozytywnie zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną na studia doktoranckie,
 • złożyła wszystkie wymagane dokumenty.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie listy rankingowej wyznaczonej w oparciu liczbę punktów rankingowych R obliczonych na podstawie wzoru

\( \displaystyle R = 60 \frac{S-m}{M-m} + K \)

w którym

 • R oznacza  liczbę punktów rankingowych podawaną w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, R ≤ 100;
 • S oznacza średnią ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średnią arytmetyczną ze średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia, bez uwzględnienia ocen za egzaminy dyplomowe;
 • m jest to minimalna (najgorsza) ocena pozytywna obowiązująca w uczelni kandydata;
 • M jest to maksymalna (najlepsza) ocena obowiązująca w uczelni kandydata;
 • K jest liczbą punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 0 ≤ K ≤ 40;

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 20 punktów; suma tych ocen definiuje wartość parametru K.

 • Pierwsza część rozmowy dotyczy pracy magisterskiej kandydata oraz innych jego osiągnięć naukowych.
 • Druga dotyczy planów naukowo-badawczych.

Minimalna wartość parametru rankingowego R, uprawniająca do przyjęcia na studia, wynosi 33,33.

Na podstawie punktów rankingowych ustala się ostateczną ocenę postępowania rekrutacyjnego kandydata wg następującego schematu:

 • 33,33 ≤ R ≤ 50: ocena dostateczna
 • 50,01 ≤ R ≤ 66,66: ocena dobra
 • 66,67 ≤ R: ocena bardzo dobra

Decyzję o przyjęciu na studia kandydatów z Polski i innych ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Decyzję w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjecie na studia doktoranckie na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmuje Rektor.

UWAGA ! Opiekunem naukowym może być każdy samodzielny pracownik naukowy Instytutu Fizyki Doświadczalnej lub Instytutu Fizyki Teoretycznej lub, za zgodą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii, osoba niebędąca pracownikiem Wydziału posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się obywateli Polski o przyjęcie na studia doktoranckie:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata;
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”, o którym mowa w art. 187a ust.1 i art.196 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
 • opinia o przydatności kandydata do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się tej funkcji;
 • egzemplarz pracy magisterskiej (licencjackie w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu”) do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się obcokrajowców o przyjęcie na studia doktoranckie:

 • curriculum vitae;
 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa i podpisany przez kandydata;
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • poświadczona przez uczelnię kserokopia strony paszportu ze zdjęciem wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą (oryginał wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego) uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • opinia o przydatności do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się tej funkcji;
 • dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego;
 • egzemplarz pracy magisterskiej do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • kopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 • zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim lub wystawione w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub pisemne zobowiązanie przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ po rozpoczęciu kształcenia.

Dodatkowo kandydat musi dostarczyć jeden z następujących dokumentów:

 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podję­cia nauki w języku polskim (wykaz wyznaczonych jednostek znajduje się w odrębnych przepisach),
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadcza­nia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • indywidualny plan studiów doktoranckich, przewidujący na pierwszym roku zaję­cia w języku angielskim oraz roczny kurs języka polskiego.