Szczegółowe zasady rekrutacji na Studia doktoranckie fizyki

Zgodnie z zapisami Uchwały nr 26/2015 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii z dnia  17 lutego 2015 r., od roku akademickiego 2015/2016 obowiązują następujące zasady rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie fizyki.

Limit miejsc

Limit miejsc wynosi 20, w tym 10 miejsc ze stypendium doktoranckim. Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

 • 10 miejsc – Instytut Fizyki Doświadczalnej (5 miejsc ze stypendium doktoranckim)
 • 10 miejsc – Instytut Fizyki Teoretycznej (5 miejsc ze stypendium doktoranckim)

Zasady przyjęć

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny) lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”
 • uzyskała zgodę samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej w czasie studiów doktoranckich,
 • pozytywnie zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną na studia doktoranckie,
 • złożyła wszystkie wymagane dokumenty.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie listy rankingowej wyznaczonej w oparciu liczbę punktów rankingowych R obliczonych na podstawie wzoru

\( \displaystyle R = 60 \frac{S-m}{M-m} + K \)

w którym

 • R oznacza  liczbę punktów rankingowych podawaną w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, R ≤ 100;
 • S oznacza średnią ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średnią arytmetyczną ze średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia, bez uwzględnienia ocen za egzaminy dyplomowe;
 • m jest to minimalna (najgorsza) ocena pozytywna obowiązująca w uczelni kandydata;
 • M jest to maksymalna (najlepsza) ocena obowiązująca w uczelni kandydata;
 • K jest liczbą punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 0 ≤ K ≤ 40;

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 20 punktów; suma tych ocen definiuje wartość parametru K.

 • Pierwsza część rozmowy dotyczy pracy magisterskiej kandydata oraz innych jego osiągnięć naukowych.
 • Druga dotyczy planów naukowo-badawczych.

Minimalna wartość parametru rankingowego R, uprawniająca do przyjęcia na studia, wynosi 33,33.

Na podstawie punktów rankingowych ustala się ostateczną ocenę postępowania rekrutacyjnego kandydata wg następującego schematu:

 • 33,33 ≤ R ≤ 50: ocena dostateczna
 • 50,01 ≤ R ≤ 66,66: ocena dobra
 • 66,67 ≤ R: ocena bardzo dobra

Decyzję o przyjęciu na studia kandydatów z Polski i innych ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Decyzję w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjecie na studia doktoranckie na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmuje Rektor.

Cudzoziemcy, którzy nie legitymują się świadectwem znajomości języka polskiego, mogą być przyjęci na studia pod warunkiem zaakceptowania przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną indywidualnego planu studiów doktoranckich, przewidującego na pierwszym roku zajęcia w języku angielskim oraz roczny kurs języka polskiego, którego ukończenie będzie warunkiem zaliczenia roku.

UWAGA ! Opiekunem naukowym może być każdy samodzielny pracownik naukowy Instytutu Fizyki Doświadczalnej lub Instytutu Fizyki Teoretycznej lub, za zgodą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii, osoba niebędąca pracownikiem Wydziału posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat.