Szczegółowe zasady rekrutacji na Studia doktoranckie fizyki

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii z dnia  24 lutego 2014 r., od roku akademickiego 2014/2015 obowiązują następujące zasady rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie fizyki.

Limit miejsc

Limit miejsc wynosi 20, w tym 10 miejsc ze stypendium doktoranckim. Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

 • 10 miejsc – Instytut Fizyki Doświadczalnej (5 miejsc ze stypendium doktoranckim)
 • 10 miejsc – Instytut Fizyki Teoretycznej (5 miejsc ze stypendium doktoranckim)

Zasady przyjęć

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny w dziedzinie związanej z wybranym kierunkiem studiów doktoranckich,
 • uzyskała zgodę samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej w czasie studiów doktoranckich,
 • pozytywnie zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną na studia doktoranckie.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie listy rankingowej wyznaczonej w oparciu liczbę punktów rankingowych R obliczonych na podstawie wzoru

\( \displaystyle R = 60 \frac{S-m}{M-m} + K \)

w którym

 • R oznacza  liczbę punktów rankingowych podawaną w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, R ≤ 100;
 • S oznacza średnią ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średnią arytmetyczną ze średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia, bez uwzględnienia ocen za egzaminy dyplomowe;
 • m jest to minimalna (najgorsza) ocena pozytywna obowiązująca w uczelni kandydata;
 • M jest to maksymalna (najlepsza) ocena obowiązująca w uczelni kandydata;
 • K jest liczbą punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 0 ≤ K ≤ 40;

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 20 punktów; suma tych ocen definiuje wartość parametru K.

 • Pierwsza część rozmowy dotyczy pracy magisterskiej kandydata oraz innych jego osiągnięć naukowych.
 • Druga dotyczy planów naukowo-badawczych.

Minimalna wartość parametru rankingowego R, uprawniająca do przyjęcia na studia, wynosi 33,33.

Na podstawie punktów rankingowych ustala się ostateczną ocenę postępowania rekrutacyjnego kandydata wg następującego schematu:

 • 33,33 ≤ R ≤ 50: ocena dostateczna
 • 50,01 ≤ R ≤ 66,66: ocena dobra
 • 66,67 ≤ R: ocena bardzo dobra

Decyzję o przyjęciu na studia kandydatów z Polski i innych ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Decyzję w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjecie na studia doktoranckie na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmuje Rektor.
UWAGA ! Opiekunem naukowym może być każdy samodzielny pracownik naukowy Instytutu Fizyki Doświadczalnej lub Instytutu Fizyki Teoretycznej lub, za zgodą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii, osoba niebędąca pracownikiem Wydziału posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat.