O studiach

Studia doktoranckie fizyki to stacjonarne, czteroletnie studia trzeciego stopnia przygotowujące absolwentów do:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych, samodzielnie lub w zespołach badawczych;
  • napisania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora (promotora pomocniczego) i uzyskania stopnia doktora fizyki;
  • wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Studia mają charakter indywidualny, a doktoranci już od pierwszego roku studiów biorą udział w badaniach naukowych w zespole swojego opiekuna naukowego / promotora.
Wynikiem tej współpracy są publikacje w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych stanowiące podstawę dla wszczęcia przewodu doktorskiego.

Badania naukowe prowadzone są we wszystkich tematykach, w których prowadzone są badania w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (IFD) i Instytucie Fizyki Teoretycznej (IFT).

Tematyka badawcza Instytutu Fizyki Doświadczalnej obejmuje m.in.

 
Z kolei pracownicy Instytutu Fizyki Teoretycznej kształcą doktorantów w takich dziedzinach fizyki, jak:

 
Udział w badaniach eksperymentalnych pozwala wykształcić kompetencje niezbędne dla rozwoju nanotechnologii oraz zrozumienia przebiegu procesów w skali atomowej. Umożliwia też uzyskanie doświadczenia w posługiwaniu się różnorodnymi technikami analizy materiałów, takich jak skaningowa mikroskopia próbnikowa (SPM), dyfrakcja powolnych elektronów (LEED), spektroskopia promieni rentgenowskich (XPS), a także zapoznanie się ze specyfiką pracy w warunkach ultra wysokiej próżni.

Badania w zakresie fizyki teoretycznej pozwalają wykształcić kompetencje
niezbędne do zrozumienia, zinterpretowania i opisania podstawowych procesów zachodzących w naturze. Doktoranci uzyskują biegłość w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi. Większość zajęć prowadzona jest w j. angielskim.

Zarówno badania doświadczalne, jak i teoretyczne wspomagane są zaawansowanymi metodami obliczeniowymi pozwalającymi symulować i analizować przebieg badanych zjawisk i procesów. W tym celu wykorzystuje się m.in. obliczenia kwantowomechaniczne z zasad pierwszych, metody dynamiki molekularnej, metody obliczeniowej dynamiki płynów, techniki algebry symbolicznej i symulacje Monte Carlo.

Ważną częścią programu Studiów doktoranckich fizyki są zajęcia przygotowujące doktorantów do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. Cel ten realizowany jest poprzez udział w seminariach prowadzonych przez specjalistów z Centrum Edukacji Nauczycielskiej oraz doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału, a także poprzez praktyki zawodowe.

Nasi absolwenci uzyskują zatrudnienie na stanowiskach dydaktyczno-naukowych lub jako specjaliści, w Polsce lub za granicą, m.in. w uczelniach, instytutach naukowych, działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Są przygotowani do samodzielnego uzupełniania swoich kompetencji zawodowych.


Kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
pl.Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
tel.: 71 375 93 57, fax: 71 321 76 82

Kierownik studiów: dr hab. Marek Mozrzymas
tel. 71 375 94 91, pokój 431

Dziekanat:
mgr inż. Danuta Czekaj
tel. 71 375 92 53
Dziekanat mieści się w pomieszczeniach Biblioteki Instytutów Fizyki