Program (od 2014)

Uchwała Rady nr 40/2014 Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z 27 maja 2014 r. w sprawie programu kształcenia na studiach doktoranckich z fizyki

Na podstawie:

Rada Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala Program kształcenia na Studiach doktoranckich z fizyki prowadzonych na Wydziale, w poniższym brzmieniu:

 

1. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich fizyki

1 Nazwa Kierunku studiów Studia Doktoranckie Fizyki
2 Poziom kształcenia Studia trzeciego stopnia
3 Profil studiów Nie dotyczy
4 Forma prowadzenia studiów Studia stacjonarne
5 Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)
6 Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia — Obszar: nauki ścisłe
— Dziedzina: nauki fizyczne
— Dyscyplina: fizyka
7 Wskazanie powiązania kierunku studiów z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego Studia doktoranckie fizyki wpisują się w strategię i misję Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez stworzenie warunków do:
— prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie;
— kształcenia kadr o najwyższych kwalifikacjach na potrzeby państwa i społeczeństwa, w tym specjalistów niezbędnych dla rozwoju gospodarki na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim;
— zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych na Uczelni;
— rozszerzania i pogłębiania współpracy z regionalnymi i krajowymi podmiotami gospodarczymi.
8 Wskazanie powiązania kierunku studiów ze strategią wydziału Studia doktoranckie fizyki wpisują się w szczegółowe zapisy strategii Wydziału Fizyki i Astronomii UWr poprzez:
— wzbogacenie oferty dydaktycznej Wydziału;
— ciągłe podnoszenie jakości kształcenia powiązanie kształcenia z prowadzonymi pracami badawczymi;
— rozwój kompetencji młodej kadry naukowo-dydaktycznej zarówno pod względem naukowym, jak i dydaktycznym.
9 Wskazanie ogólnych celów kształcenia, przewidywanych możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia Studia doktoranckie fizyki przygotowują absolwentów do:
— prowadzenia badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych, samodzielnie lub w zespołach badawczych
— przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora (promotora pomocniczego) i uzyskania stopnia naukowego doktora fizyki, w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.);
— wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie na stanowiskach dydaktyczno-naukowych lub jako specjaliści, w Polsce lub za granicą, m.in. w:
— uczelniach
— instytutach naukowych
— działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.
Absolwenci są przygotowani do samodzielnego uzupełniania swoich kompetencji zawodowych.
10 Uzasadnienie wyboru odpowiedniego profilu kształcenia Nie dotyczy
11 Uzasadnienie celowości prowadzenia studiów, w szczególności wskazanie różnic w stosunku do innych programów kształcenia o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia Studia doktoranckie fizyki są jedynymi tego rodzaju studiami na UWr. Na tle innych studiów doktoranckich fizyki dostępnych w regionie wyróżniają się szerokim zakresem tematyk badawczych, obejmującym m.in. fizykę fazy skondensowanej, fizykę obliczeniową i fizykę teoretyczną.
12 Wymagania wstępne dla kandydatów na studia – zasady rekrutacji ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwanych kompetencji kandydatów w brzmieniu do ujęcia we właściwej Uchwale Senatu Wymaganie te zostały określone w odrębnej uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, poprzedzonej uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii.
13 Język wykładowy Podstawowym językiem, w którym prowadzonym są studia, jest język polski, przy czym część zajęć odbywa się w języku angielskim, a plan studiów konstruowany jest w taki sposób, by umożliwić realizację programu studiów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

2. Efekty kształcenia

2.1. Opis zakładanych efektów kształcenia dla Studiów Doktoranckich Fizyki

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki i Astronomii
Nazwa kierunku studiów: Studia Doktoranckie Fizyki
Obszar wiedzy: nauki ścisłe
Dziedzina nauki: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia absolwent:
Wiedza
SD_W01* Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk fizycznych i ma dobre rozeznanie w głównych trendach rozwoju fizyki współczesnej
SD_W02 Zna najnowocześniejsze metody i techniki badawcze w zakresie swojej specjalizacji
SD_W03 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych
SD_W04 Zna zasady przygotowywania wystąpień publicznych, w tym prezentacji multimedialnych i plakatów, pisania artykułów naukowych, opracowywania bibliografii naukowej
SD_W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych i etycznych działalności naukowo-dydaktycznej
SD_W06 Ma podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych
SD_W07 Ma wiedzę na temat sposobów uczenia się i metodyki nauczania osób dorosłych
SD_W08 Zna współczesne osiągnięcia metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
Umiejętności
SD_U01 Potrafi prowadzić działalność badawczą w zakresie fizyki
SD_U02 Potrafi biegle posługiwać się zaawansowanymi narzędziami badawczymi (teoretycznymi, doświadczalnymi lub numerycznymi) właściwymi dla swojej specjalizacji naukowej
SD_U03 Potrafi wyszukiwać, analizować, syntetyzować oraz interpretować informacje związane z prowadzoną przez siebie działalnością badawczą, wykorzystując różnorodne źródła, w tym w językach obcych
SD_U04 Potrafi w krytyczny sposób zinterpretować wyniki cudzych prac naukowo-badawczych
SD_U05 Potrafi zaplanować własny projekt badawczy w powiązaniu z badaniami prowadzonymi w większym zespole
SD_U06 Potrafi opracować i zinterpretować wyniki swoich badań w formie pisemnej, w tym w języku angielskim
SD_U07 Potrafi przedstawiać wyniki swoich lub cudzych prac badawczych w formie prezentacji ustnej w języku polskim i angielskim
SD_U08 Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego
SD_U09 Potrafi prowadzić zajęcia ze studentami wykorzystując nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
Kompetencje społeczne
SD_K01 W swojej działalności badawczej przestrzega zasad etyki zawodowej
SD_K02 Sprawnie działa w zespole, w tym również w zespole międzynarodowym lub interdyscyplinarnym
SD_K03 Rozumie znaczenie i jest otwarty na współpracę z krajowymi i międzynarodowymi środowiskami naukowo-badawczymi, zarówno akademickim, jak i gospodarczymi
SD_K04 Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych
SD_K05 Jest gotów spełniać różne funkcje społeczne wymagające samodzielnego, krytycznego myślenia opartego na wiedzy i rzetelnej analizie faktów
*objaśnienie symboli:
SD – efekty kształcenia dla studiów doktoranckich fizyki;
W – kategoria wiedzy;
U – kategoria umiejętności;
K – kategoria kompetencji społecznych;
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia.[/table]

3. Program studiów

3.1. Liczba punktów, którą należy zdobyć w trakcie studiów doktoranckich: 45.
3.2. Liczba semestrów: 8.
3.3. Plan studiów:

Przedmiot Semestr Liczba godzin Typ przedmiotu Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS
Rok 1
Wykład monograficzny 1 1 30 Wf E 3
Seminarium doktoranckie 1 1 30 So ZO 2
Wykład monograficzny 2 2 30 Wf E 3
Seminarium doktoranckie 2 2 30 So ZO 2
Seminarium dydaktyczne (Centrum Edukacji Nauczycielskiej) 2 15 Sf ZO 3
Praktyka zawodowa* 1,2 30 Pz ZBO 2
Seminarium instytutowe 1,2 30 So ZBO 1
BHP i ochrona p-poż. 1 lub 2 E ZBO
RAZEM: 195 16
Warunki zaliczenia 1. roku:
— Zaliczenie Seminarium doktoranckiego 1 i 2
— Zaliczenie Seminarium dydaktycznego
— Zaliczenie Praktyki zawodowej
— Zaliczenie Seminarium instytutowego
— Zaliczenie zajęć z BHP i ochrony przeciwpożarowej (e-learning)
— Uzyskanie co najmniej 13 punktów ECTS
— Uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora
— Przedłożenie pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej i dydaktycznej
— Uzyskanie pozytywnej opinii komisji ds. oceny postępów doktorantów po pierwszym roku studiów. Ocenę tę przeprowadza komisja, w skład której wchodzą kierownik Studiów doktoranckich, jego zastępca, oraz po jednym samodzielnym pracowniku naukowym wyznaczonym przez dyrektorów ds. naukowych Instytutu Fizyki Doświadczalnej i Instytutu Fizyki Teoretycznej. Ocena dotyczy dotychczasowych postępów w pracy naukowej i dydaktyce oraz planów naukowych doktoranta na dalszy czas studiów doktoranckich.
* Praktyka zawodowa odbywa się w wymiarze od 10 do 90 godzin rocznie
Rok 2
Wykład monograficzny 3 3 30 Wf E 3
Wykład monograficzny 4 4 30 Wf E 3
Seminarium doktoranckie 3 3 30 So ZO 2
Seminarium doktoranckie 4 4 30 So ZO 2
Seminarium dydaktyki fizyki dla doktorantów 3 10 Sf ZBO 2
Praktyka zawodowa* 3,4 30 Pz ZBO 2
Seminarium instytutowe 3,4 30 So ZBO 1
RAZEM: 190 15
Warunki zaliczenia 2. roku:
— Zaliczenie Seminarium doktoranckiego 3 i 4
— Zaliczenie Praktyki zawodowej
— Zaliczenie Seminarium dydaktyki fizyki dla doktorantów
— Zaliczenie Wykładu monograficznego 1, 2, 3 i 4
— Zaliczenie Seminarium instytutowego
— Uzyskanie co najmniej 31 punktów ECTS od początku studiów 
— Uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora
— Przedłożenie pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej i dydaktycznej
* Praktyka zawodowa odbywa się w wymiarze od 10 do 90 godzin rocznie
Rok 3
Seminarium doktoranckie 5 5 30 So ZO 2
Seminarium doktoranckie 6 6 30 So ZO 2
Praktyka zawodowa* 5,6 30 Pz ZBO 2
Seminarium instytutowe 1,2 30 So ZBO 1
RAZEM: 120 7
Warunki zaliczenia 3. roku:
— Zaliczenie Seminarium doktoranckiego 5 i 6
— Zaliczenie Seminarium instytutowego
— Uzyskanie co najmniej 38 punktów ECTS od początku studiów
— Uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora
— Przedłożenie pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej
— Otwarcie przewodu doktorskiego
* Praktyka zawodowa odbywa się w wymiarze od 10 do 90 godzin rocznie
Rok 4
Seminarium doktoranckie 7 7 30 So ZO 2
Seminarium doktoranckie 8 8 30 So ZO 2
Praktyka zawodowa* 7,8 30 Pz ZBO 2
Seminarium instytutowe 7,8 30 So ZBO 1
Egzamin doktorski z języka obcego 8 Pw E
Egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej 8 Pw E
Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej 8 Pw E
RAZEM: 120 7
Warunki zaliczenia 4. roku:
— Zaliczenie Seminarium doktoranckiego 7 i 8
—Zaliczenie Seminarium instytutowego
—Uzyskanie 45 punktów ECTS, w tym co najmniej 2 ECTS za zajęcia prowadzone w języku angielskim
— Uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora
—Przedłożenie pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej
—Zaliczenie wymaganych prawem egzaminów doktorskich z: języka obcego, dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej
—Złożenie i obrona rozprawy doktorskiej
* Praktyka zawodowa odbywa się w wymiarze od 10 do 90 godzin rocznie
RAZEM CAŁY TOK STUDIÓW: 625 45
Wykaz skrótów:
Typ przedmiotu Forma zaliczenia
Wf – wykład do wyboru ZO – zaliczenie na ocenę
Sf – seminarium do wyboru ZBO – zaliczenie bez oceny
So – seminarium obowiązkowe
Pz – praktyki zawodowe
E – e-learning
Pw – praca własna

 

Plan studiów z uwzględnieniem modułów kształcenia i sposobów jego weryfikacji

Moduł kształcenia (z uwzględnieniem przedmiotów składających się na poszczególne moduły i innych form zajęć) Liczba godzin ECTS Rodzaj zajęć Sposób zaliczenia Sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zajęcia obligatoryjne
Seminarium doktoranckie 1,2,3,4,5,6,7,8 240 (8*30) 16 (2*8) Seminarium Zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę na podstawie wygłaszanych przez doktoranta referatów oraz aktywności w dodatkowych zajęciach seminaryjnych przewidzianych w sylabusie dla danego semestru nauki
BHP i ochrona przeciwpożarowa E-learning Zaliczenie Określony w odrębnych przepisach ogólnouniwersyteckich
RAZEM: 240 16
Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe
(przygotowujące do pracy badawczej oraz pracy nauczyciela akademickiego)
Wykład monograficzny 1
(do wyboru z oferty Wydziału)
30 3 Wykład Egzamin Egzamin ustny lub pisemny
Wykład monograficzny 2
(do wyboru z oferty Wydziału)
30 3 Wykład Egzamin Egzamin ustny lub pisemny
Wykład monograficzny 3
(do wyboru z oferty Wydziału)
30 3 Wykład Egzamin Egzamin ustny lub pisemny
Wykład monograficzny 4
(do wyboru z oferty Wydziału)
30 3 Wykład Egzamin Egzamin ustny lub pisemny
Seminarium dydaktyczne
(Zajęcia do wyboru spośród oferty Centrum Edukacji Nauczycielskiej)
15 3 Seminarium Zaliczenie na ocenę Zaliczenie ustne i/lub pisemne
Seminarium dydaktyki fizyki dla doktorantów (Zajęcia do wyboru spośród oferty Wydziału) 10 2 Seminarium Zaliczenie na ocenę Zaliczenie ustne i/lub pisemne
RAZEM: 145 17
Praktyki zawodowe
Obowiązek uczestniczenia w zajęciach lub prowadzenia zajęć dydaktycznych (10-90 godz. w skali roku)  — 8 (łącznie) Zajęcia praktyczne Zaliczenie Zaliczenie dokonywane przez z-cę dyrektora ds. dydaktycznych na podstawie obserwacji/hospitacji.
RAZEM:  —   8
Pozostałe elementy związane ze studiami doktoranckimi
Seminarium instytutowe 120 (8*15) 4 (łącznie) Seminarium Zaliczenie Zaliczenie dokonywane przez kierownika Studium Doktoranckiego lub jego zastępcę na podstawie listy obecności
Egzamin z nowożytnego języka obcego  — Praca własna Egzamin Egzamin weryfikujący znajomość języka obcego na poziomie wskazanym w odrębnych przepisach regulujących przebieg przewodu doktorskiego
Egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej Praca własna Egzamin Egzamin z wybranej przez doktoranta dyscypliny dodatkowej
Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej Praca własna Egzamin Egzamin z jednego z działów fizyki związanego z przygotowywaną dysertacją doktorską
Przygotowanie rozprawy doktorskiej Pozytywna opinia o pracy doktorskiej sporządzona przez promotora
Obrona pracy doktorskiej Recenzje, przyjęcie i dopuszczenie do obrony pracy doktorskiej, pozytywny wynik głosowania w sprawie
RAZEM: 120 4

4. Szczegółowe zasady organizacji Studiów Doktoranckich Fizyki

4.1. Jednostką prowadzącą studia doktoranckie jest Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

4.2. Studia prowadzone są w formie studiów stacjonarnych

4.3. Studia trwają 8 semestrów

4.4. Studia mają charakter indywidualny i odbywają się pod opieką opiekuna naukowego lub promotora, będącego samodzielnym pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki Doświadczalnej lub Instytutu Fizyki Teoretycznej.

4.5. Program studiów doktoranckich odpowiada 45 punktom ECTS i obejmuje:

 • prowadzenie badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego, mających na celu przygotowanie przez doktoranta rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych;
 • zaliczenie wykładów monograficznych realizujących efekty kształcenia w zakresie wiedzy na zaawansowanym poziomie w tematyce związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki;
 • zaliczenie seminarium doktoranckiego, na którym doktorant uczy się m.in. zasad wygłaszania prelekcji naukowych w języku polskim i angielskim, sporządzania wniosków grantowych oraz ogólnych zasad pisania artykułów naukowych;
 • udział w seminarium instytutowym, na którym doktorant zapoznaje się z najnowszymi trendami w fizyce oraz uczestniczy w dyskusji naukowej;
 • zaliczenie fakultatywnych zajęć przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;
 • zaliczenie praktyk zawodowych w wymiarze od 10 do 90 godzin rocznie, realizowanych przez 4 lata, poprzez prowadzenie bądź współprowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale;
 • zaliczenie dodatkowych kursów ogólnouniwersyteckich (BHP i ochrona przeciwpożarowa)
 • zdanie egzaminów doktorskich, przygotowanie rozprawy doktorskiej i jej obronę.

4.6. W sprawach związanych z realizacją praktyk zawodowych oraz udziału w pracach organizacyjnych, doktorant podlega także kierownikowi jednostki, na rzecz której wykonuje prace.

4.7. Zaliczanie kolejnych etapów kształcenia następuje w trybie rocznym.

4.8. W celu zapewnienia bieżącej kontroli efektów nauczania, doktorant ma obowiązek składać Kierownikowi studiów sprawozdania z kolejnych lat nauki, zawierających

 • opis postępów w badaniach naukowych (informacje o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach i uczestnictwie w konferencjach naukowych i o innych formach aktywności naukowej),
 • wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • opinię dyrektora ds. dydaktycznych,
 • opinię opiekuna naukowego lub promotora

4.9. Brak pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora skutkuje niezaliczeniem roku.

4.10. Doktorant zobowiązany jest otworzyć przewód doktorski do końca 3. roku studiów.

4.11. Wykłady monograficzne wybierane są przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem jego pracy doktorskiej z oferty dydaktycznej WFiA, z pominięciem przedmiotów zaliczonych podczas studiów magisterskich. Za zgodą kierownika Studium doktoranckiego mogą być też realizowane na innych wydziałach lub uczelniach.

4.12. Doktorant zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego, w wymiarze od 10 do 90 godzin rocznie od 1. do 8. semestru.

4.13. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun/koordynator przedmiotu. lub z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

4.14. O wymiarze i rodzaju prowadzonych zajęć decyduje z-ca dyrektora ds. dydaktycznych IFD lub IFT.

4.15. Doktorant ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych jednostki, w której odbywa studia (pomoc w organizacji konferencji i sympozjów naukowych, działania promocyjne, popularyzatorskie itp.)

 

5. Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)

Lp. Elementy składowe sylabusu Opis
1. Nazwa przedmiotu
(Nazwa przedmiotu powinna być zgodna z programem kształcenia i planem studiów doktoranckich przyjętym przez radę wydziału/instytutu)
2. Jednostka prowadząca przedmiot
3. Kod przedmiotu/modułu
4. Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
5. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
6. Semestr (zimowy lub letni)
7. Forma zajęć i liczba godzin
8. Zakładane efekty kształcenia (Symbole kierunkowych efektów kształcenia, np.: SD_W01, SD_U03…)
9. Treści programowe
10. Język przedmiotu
11. Formy i metody prowadzenia przedmiotu
12. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot
(Należy wskazać stopień/tytuł naukowy)
13. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot
(Należy wskazać stopień/tytuł naukowy)
14. Obciążenie pracą doktoranta
Forma aktywności doktoranta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności:
— wykład:
— ćwiczenia:
— laboratorium:
— seminarium:
— inne:
Praca własna studenta np.:
— przygotowanie do zajęć:
— opracowanie wyników:
— czytanie wskazanej literatury:
— napisanie raportu z zajęć:
— przygotowanie do egzaminu:
— inne:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
15. Warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, obrony doktoratu, zaliczenia z przedmiotu, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu. Należy podać dokładny opis metod oceny pracy doktoranta w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów, jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a także terminy zapisów na egzaminy. Formy pomiaru/oceny pracy doktoranta mogą być następujące:
— egzaminy i zaliczenia ustne lub pisemne
— eseje/ wypracowania
— prace semestralne/ roczne/dyplomowe
— projekty i ćwiczenia praktyczne
— praktyki
— ocenianie ciągle.
16. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej