Wydziałowa Rada Doktorantów

Do szczególnych kompetencji Wydziałowych Rad Doktorantów należą:

  1. zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących doktorantów wydziału,
  2. współtworzenie i opiniowanie wszystkich aktów prawnych dotyczących doktorantów wydziału takich jak regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów socjalnych,
  3. opiniowanie oraz proponowanie zmian w programach studiów doktoranckich.

W roku akademickim 2016/17 wydziałowym przedstawicielem doktorantów jest mgr Michał Naskręt (IFT).


Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Reprezentuje interesy doktorantów na uczelni i na zewnątrz, w tym:

  1. broni praw doktorantów,
  2. wyraża opinię doktorantów we wszystkich istotnych dla nich sprawach,
  3. uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach uczelni, szczególnie: opiniuje projekty decyzji władz uczelni związanych z doktorantami, organizacją i regulaminem studiów doktoranckich, współpracuje z władzami uczelni w celu poprawy jakości kształcenia, współdecyduje w zakresie podziału środków finansowych na cele doktoranckie,
  4. integruje środowisko uczestników studiów doktoranckich,
  5. organizuje wzajemną pomoc i współpracę.

Swoje cele realizować może poprzez działalność naukową, oświatową, kulturalną, wydawniczą czy sportową.

Siedziba Samorządu mieści się przy ul. Szczytnickiej 11 (dawny budynek XIV LO), pokój 107.

Adres www: http://www.doktoranci.uni.wroc.pl/

W bieżącej, IV kadencji Samorządu delegatem naszego wydziału jest mgr Bartosz Mądry. Pełni o także funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.


Zasoby lokalne: