Stypendia i pomoc materialna

Stypendia

Ogólne zasady przyznawania stypendiów doktoranckich omówione są na portalu uniwersyteckim. W roku akademickim 2014/2015 doktoranci mają szanse otrzymać realne wsparcie finansowe z kilku źródeł zarządzanych na Uniwersytecie:

Od 2 stycznia 2015 roku minimalna wysokość stypendium doktoranckiego na wszystkich latach studiów wynosi 1470 zł miesięcznie. Szczegółowe kryteria przyznawania tego stypendium reguluje Zarządzenie nr 1a-2013 Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii UWr Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium wynosi 800 złotych. Zwiększone stypendium można pobierać niezależnie od zwykłego stypendium doktoranckiego.

Nie można jednocześnie pobierać dwóch stypendiów z programów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, ale można je łączyć z stypendiami wypłacanymi z innych środków, np. ministerialnych.


Pomoc materialna

Najbardziej aktualne, szczegółowe informacje o formach pomocy materialnej dla doktorantów znajdują się na portalu uniwersyteckim.

Doktoranci mają prawo ubiegać się o

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • stypendium ministra dla najlepszych doktorantów
  • zapomogi

Szczegółowe zasady ustalania warunków przyznawania, wysokości i wypłacania powyższych świadczeń określa Regulamin. W szczególności maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta za 2013 rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/15 wynosi 850,00 zł.

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznawane są na zasadach obowiązujących na całej Uczelni. Aktualne informacje o terminach składania wniosków, warunkach uzyskania i wysokości świadczeń, a także wzory wniosków znajdują się na portalu uniwersyteckim.

Kryteria uzyskania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki i Astronomii w roku akademickim 2014/15 regulują następujące dokumenty:

W tym roku termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów upływa 5 października. Wnioski należy składać w Dziekanacie studiów doktoranckich.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje doktorantom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora, zaopiniowany przez Radę Wydziału.

Osobnym sposobem na zapewnienie sobie środków do życia i na badania są: