Stypendia i pomoc materialna

Stypendia

Ogólne zasady przyznawania stypendiów doktoranckich omówione są na portalu uniwersyteckim. W roku akademickim 2017/2018 doktoranci mają szanse otrzymać realne wsparcie finansowe z kilku źródeł zarządzanych na Uniwersytecie:

Wzory wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego znajdują się w załącznikach w/w zarządzeń. Od 2 stycznia 2015 roku minimalna wysokość stypendium doktoranckiego na wszystkich latach studiów wynosi 1470 zł miesięcznie.

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium wynosi 800 złotych. Zwiększone stypendium można pobierać niezależnie od zwykłego stypendium doktoranckiego.

Nie można jednocześnie pobierać dwóch stypendiów z programów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, ale można je łączyć z stypendiami wypłacanymi z innych środków, np. ministerialnych.


Pomoc materialna

Doktoranci mają prawo ubiegać się o

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • stypendium ministra dla najlepszych doktorantów
  • zapomogi

Szczegółowe zasady ustalania warunków przyznawania, wysokości i wypłacania powyższych świadczeń określa Regulamin. W szczególności maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta za 2016 rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/18 wynosi 1050,00 zł.

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznawane są na zasadach obowiązujących na całej Uczelni. Aktualne informacje o terminach składania wniosków, warunkach uzyskania i wysokości świadczeń, a także wzory wniosków znajdują się na stronie wydziału.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje doktorantom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora, zaopiniowany przez Radę Wydziału.

Osobnym sposobem na zapewnienie sobie środków do życia i na badania są: